2.png

Do pobrania : Regulamin.pdf                          

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

Idea jaka przyświeca organizacji Mistrzostw, to nie tylko rywalizacja załóg o uzyskanie najlepszego wyniku, to także promocja zadań, jakie realizują jednostki włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, sprawdzian znajomości standardów postępowania medycznego, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych.

 

1.    Organizator:

 

Pogotowie  Ratunkowe  w  Jeleniej  Górze

ul. Cieplicka 126 a

58-570 Jelenia Góra

sekretariat:   telefon/fax : 75  752 64 62

strona internetowa : www.999.jgora.pl                                      

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

2.    Warunki uczestnictwa

2.1. Podmiot dokonujący zgłoszenia do mistrzostw wypełnia zgłoszenie na załączonym formularzu i przesyła w terminie do 04.05.2015 r. na adres: Pogotowie  Ratunkowe  w  Jeleniej  Górze ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

2.2. Organizator zastrzega udział w Mistrzostwach do 20 zespołów.

2.3. Mistrzostwa Regionalne są eliminacjami do Mistrzostw Krajowych.

2.4. W zawodach mogą wziąć udział zespoły ratownictwa medycznego reprezentujące podmioty systemu Państwowe Ratownictwo. Członkowie zespołu powinni być związani umową o pracę lub cywilno-prawną od co najmniej 6 miesięcy z jednostką, którą reprezentują.

2.5. Podmiot wskazany w pkt. 2.1 może zgłosić do uczestnictwa maksimum 3 zespoły.

2.6. Skład osobowy zespołu powinien być zgodny z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przy czym maksymalna liczba członków zespołu uczestniczących w mistrzostwach wynosi 3 osoby.

2.7.  W ramach rozgrywanych mistrzostw ustala się 1 kategorię startujących zespołów.

2.8. Liczba konkurencji dziennych i nocnych wynosi minimum 5.

2.9.Kierujący ambulansem muszą posiadać komplet dokumentów upoważniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

2.10. W zgłoszeniu należy wyznaczyć kierownika zespołu. W trakcie wykonywania zadań kierownictwo akcji ratowniczej może przejąć inny członek zespołu, w zależności od ustaleń kierownika zespołu.

2.11. Niezbędne materiały dotyczące Mistrzostw znajdują się na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w zakładce:

„MISTRZOSTWA Jelenia Góra – 2015”.

o   Strona Główna

o   Siedziba Mistrzostw,

o   Aktualności,

o   Koszty uczestnictwa,

o   Regulamin zawodów,

o   Zgłoszenie,

o   Program Mistrzostw,

o   Sponsorzy,

o   Lista startowa,

o   Panel wyników,

o   Klasyfikacja końcowa,

o   Galeria,

o   Dane kontaktowe,

 

 

   3.        W ramach wpisowego Organizator zapewnia w czasie trwania Mistrzostw:

 

o   zakwaterowanie,

o   wyżywienie,

o   pakiet startowy,

o   zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

o   panele szkoleniowe,

 


4.        Zasady rozgrywania Mistrzostw.

4.1.       Mistrzostwa oparte są o realizację zadań praktycznych i teoretycznych.

4.2.  Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych oraz zamkniętych. Startujące zespoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

4.3.   W trakcie Mistrzostw Nie wolno używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:

o   w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja,

o   ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia podczas konkurencji,

o   zespól w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie, wymagające użycia ww. sygnalizacji,

o   na polecenie sędziego.

4.4.  Na trasie zawodów mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub innych służb posiadających uprawnienia ustawowe do przeprowadzenia kontroli.

4.5. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania. Uczestnicy muszą zachować szczególna ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

4.6.   Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół.

4.7.      Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z wykluczeniem całego zespołu z udziału w mistrzostwach włącznie. Punkty karne są naliczane wg taryfikatora Policji (mandatów).

4.8.     Każda naprawa ambulansu lub sprzętu powinna przeprowadzona być w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd/wykonanie zadania pozostałym Uczestnikom.

4.9.   Obowiązuje zakaz używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających w trakcie rozgrywania konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu oraz środków odurzających u uczestników.

4.10. Załoga, w składzie której będzie chociaż jeden członek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostaje wykluczona z udziału w konkurencjach Mistrzostw.

4.11. Każdy zespół otrzymuje przed startem od Organizatora numer startowy. W przypadku utraty numeru startowego Organizator wyda jego duplikat za pobraniem opłaty w wysokości 20,00 zł.

4.12.   W trakcie Mistrzostw zespoły otrzymają mapki z trasami dojazdu do zadań lub współrzędne GPS.

4.13.  Zespoły zgłaszają się na miejsce startu do zadania, co najmniej 5 minut przed wyznaczonym terminem.

4.14. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizowanego zadania.

4.15.  W ocenie stanu poszkodowanego (pozorant, manekin), należy przyjąć takie, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.

4.16.  Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanych przez sędziów.

4.17. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na odpowiednich tabelach przeliczeniowych.

4.18. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań praktycznych i teoretycznych oraz po odjęciu ewentualnych punktów karnych. W przypadku zdobycia przez zespoły jednakowej ilości punktów decydującym o miejscu będzie punktacja zadania nr 1.

4.19.   Wyposażenie ambulansów w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla zespołów ratownictwa medycznego; zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktualnym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającym warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

4.20.   W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia zadania, zespół nie otrzymuje punktów za tę część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia.

4.21.   Sprzęt konieczny do wykonania zadania, a wykraczający poza wymagania pkt. 4.19 zapewnia Organizator.

4.22.   Zabrania się używania urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej.

4.23.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadań.

4.24. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się może jedynie zespół biorący udział w danej konkurencji, sędziowie i osoby dopuszczone przez Organizatora. Zabrania się transportowania przez ambulans i uczestniczenia w zadaniach osób towarzyszących. W razie niestosowania się do zaleceń zostaną naliczone punkty karne.

4.25. W czasie wykonywania zadania zabrania się zespołowi korzystania z aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, komputerów, radiostacji, tabletów, palmtopów, kalkulatorów, a także wcześniej przygotowanych kart z algorytmami oraz dawkami i stężeniami leków.

4.26. Dopuszcza się używanie aparatu fotograficznego/kamery przez obserwatora, dopuszczonego przez Organizatora na miejsce zadania, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony sędziów. Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu wskazanym przez sędziego. Zarejestrowany zapis video (filmowy) lub dokumentacja fotograficzna nie będzie brana pod uwagę przy ocenie i punktacji zadania.

4.27.  Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.

4.28.   Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w Mistrzostwach.

 

5.        Konkurencje/zadania:

5.1. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające czas 2 kolejnych zespołów startujących później może spowodować dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeśli spóźnienie wynika z winy Organizatora punkt ten nie ma zastosowania.

5.2.   Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. Na 2 minuty przed końcem zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonywanych czynności ratowniczych.

5.3.     Czas zadania jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas-start”.

5.4.     Czas pobytu zespołu na miejscu zadania może być krótszy od maksymalnego w przypadku:

-wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu, o czym decyduje kierownik zespołu,

-osiągnięcia końcowego punktu zadania (zależnie od konstrukcji zadania).

5.5.  Realizacja konkurencji może być przerwana przez Sędziego w każdym momencie, jeśli postępowanie zespołu stworzy sytuację niebezpieczną (dla siebie lub innych osób uczestniczących w zadaniu), w sytuacji ukończenia czasu trwania konkurencji lub w sytuacji zakończenia scenariusza.

 

6.      Zespół sędziowski.

6.1.  Skład zespołu sędziowskiego ustala Organizator na podstawie następujących kryteriów:

- Sędzia główny zawodów - lekarz systemu,

- Sędziami mogą być lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki/ pielęgniarze systemu PRM z co najmniej 5 letnim stażem pracy w systemie. Zaleca się osoby z doświadczeniem szkoleniowym.

6.2.  Organizator może zlecić obsługę sędziowską podmiotom zewnętrznym. Organizator mistrzostw może również zaprosić do sędziowania lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy systemu z innych jednostek PRM. Zapewnia się wówczas noclegi, wyżywienie, a w porozumieniu i za zgodą podstawowego pracodawcy oddelegowanie w celu sędziowania na zawodach.

6.3.  Każde zadanie jest sędziowane przez minimum 2 sędziów.

 

7.      Komisja odwoławcza.

7.1.  Na czas Mistrzostw Organizator ustala Komisję Odwoławczą, w skład której wchodzi sędzia główny zawodów, sędzia odwoławczy oraz 1 przedstawiciel Organizatora.

7.2.  Komisja działa w składzie minimum 3 osobowym i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

7.3.  Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej do komisji Odwoławczej w dniu ukończenia konkurencji zawodów, po wpłaceniu wadium w wysokości 200,0 zł  w sekretariacie zawodów. Wadium przepada, jeżeli Komisja Odwoławcza uzna protest za bezzasadny.

 

8.      Czynności zespołów ratownictwa medycznego.

8.1. Zespół Ratownictwa Medycznego działa zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wg. zasad zapisanych w niniejszym Regulaminie.

8.2.  Podczas trwania Mistrzostw:

- czynności wykraczające poza zakres kompetencji zespołu muszą uzyskać akceptację sędziego głównego,

- zabiegi wykonywane przy pacjencie opierają się na dostępnych (badalnych) danych i parametrach określanych przez sędziego,

- konstrukcja zadania powinna opierać się na jednakowym scenariuszu, parametrach oraz czasie ich występowania dla każdego z uczestniczących zespołów,

- wszystkie czynności nieinwazyjne wykonywane są realnie, zaś inwazyjne na manekinach,

8.3. W zakresie działań nie opisanych w obecnym regulaminie dopuszcza się doraźne decyzje podejmowane przez Organizatora zawodów, za zgodą sędziego głównego zwodów i Komisji Odwoławczej. Decyzje powinny być ogłoszone pisemnie.

8.4. W razie napotkania podczas zawodów realnego zdarzenia zespół ma obowiązek wykonać niezbędne medyczne czynności ratunkowe oraz wezwać zespół PRM, a także zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów,

8.5. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

 

9.      Czynności Organizatora Mistrzostw.

9.1.    Organizator:    

- określa szczegóły techniczne i logistyczne Mistrzostw, tj. obowiązujący język, miejsce i sposób startu, sposób określenia miejsca do zadań, oznakowanie i numeracja zespołów, czas trwania zadań itp.,

- określa sposób wykonania czynności medycznych w specjalnym załączniku,

- określa inne nie ujęte w niniejszym regulaminie zasady.

 

10.    Nagrody.

Zwycięzcom Mistrzostw zostaną wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz inne nagrody.

 

11.    Kary.

11.1.        Komisja Odwoławcza w porozumieniu z Organizatorem może zastosować, za nieprzestrzeganie Regulaminu Mistrzostw następujące kary:

o   punkty karne,

o   upomnienie,

o   dyskwalifikację.

 

12.  Ochrona środowiska naturalnego.

12.1.   Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.

12.2.   Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawić śmieci na trasie/terenie Mistrzostw.

 

13.  Obserwator.

13.1. Organizatorzy zapewniają obserwatorom zakwaterowanie oraz możliwość uczestnictwa w imprezach związanych z zawodami po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na wskazane konto.

13.2.  Obserwator nie może przebywać nielegalnie w miejscu zakwaterowania

 zespołu.

13.3. Obserwator nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania.

13.4.   W czasie realizacji zadania obserwator musi przebywać poza wyznaczoną strefą.

13.5.  W trakcie zadania obserwator nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy.

13.6.  Dopuszcza się używania aparatów, kamer oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku przez osobę towarzyszącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony organizatorów. Zarejestrowany zapis nie może być podstawą do zmiany decyzji sędziowskich.

 

14.  Postanowienia końcowe.

14.1. W mistrzostwach, w charakterze obserwatora, uczestniczy przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

14.2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

14.3.   Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

14.4.  Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

14.5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom postepowania oraz osobom trzecim.

14.6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika.

14.7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

14.8.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

14.9.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.

14.10. Zespoły bez numerów startowych poruszające się na terenie odbywania się Mistrzostw będą usuwane przez obsługę techniczną.

14.11.  Mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

14.12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu.

14.13.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

14.14. Nieznajomość niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za tłumaczenie w sytuacjach spornych.

14.15. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

14.16.   PROGRAM Mistrzostw będzie przedstawiony na stronie internetowej organizatora.

 

ORGANIZATORZY